فرم نظرسنجی تکریم ارباب رجوع آموزش فنی و حرفه ای قم

فرم نظرسنجی تکریم ارباب رجوع آموزش فنی و حرفه ای قم

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.